گفتگو با پويا پژمان رتبه 1 الكترونيك

آيا فكر مي‌كرديد چنين رتبه‌اي را كسب كنيد؟

با توجه به ترازهايي كه در كنكورهاي آزمايشي انديشمندان آورده بودم مطمئن بودم با رتبة خوبي در تهران يا كرج قبول مي شوم.

نظرتان در مورد اساتيد انديشمندان چيست؟

به نظر من اگر اساتيد انديشمندان در هنرستان تدريس مي‌كردند نيازي به كلاس كنكور نداشتم.

از نظر شما نقطه ضعف آموزشگاه كجا بود؟

به نظر من اين آموزشگاه بايد تبليغات بيشتري انجام دهد چون بعضي از دوستانم با آموزشگاه آشنايي نداشتند و در موسسات ديگري ثبت‌نام كرده بودند كه ناراضي بودند.